Huisregels en Algemene Voorwaarden

De bibliotheek is de huiskamer van de stad. Iedereen is welkom. Het is belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt. Daarom zijn er de volgende regels:

Huisregels Bibliotheek West-Achterhoek


We houden rekening met elkaar

 • Niemand zorgt voor geluidsoverlast. Dat betekent geen harde muziek of luide (telefoon)gesprekken.
 • Met z'n allen houden we het netjes, heel en schoon. Eten en drinken mag, zolang er geen overlast is in geur of etensresten. Warme maaltijden laten bezorgen of meenemen en opeten in de bibliotheek mag niet.
 • We hebben respect voor elkaar. Bij ontoelaatbaar gedrag treden medewerkers en beveiligers op. Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten horen niet thuis in de bibliotheek. Ook het bekijken van discriminerende, gewelddadige en pornografische internetsites is verboden.

Dieren en vervoermiddelen

 • Dieren mogen niet mee naar binnen. Hulphonden mogen wel naar binnen.
 • Je mag binnen geen vervoermiddelen gebruiken. Meenemen van bijvoorbeeld een stepje of skateboard mag wel, zolang je het niet gebruikt. Hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rollator of kinderwagen, mogen wel binnen gebruikt worden.

Jouw en onze veiligheid

 • Luister altijd naar aanwijzingen van medewerkers en beveiligers. Zij kunnen je op je gedrag aanspreken. Indien nodig, mogen zij je namens de directie de toegang tot de bibliotheek weigeren.
 • Er is cameratoezicht in de bibliotheek. Dit is voor jouw en onze veiligheid.
 • Let goed op je spullen. Bibliotheek West-Achterhoek is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.
 • Medewerkers en beveiligers van de bibliotheek mogen jouw tas controleren. Zorg dat je de boeken, dvd's, cd's e.d. registreert voordat je ze mee naar buiten neemt.
 • Roken in de bibliotheek is verboden.
 • Alcohol en drugs zijn verboden. Je mag deze producten niet meenemen of gebruiken. Ook mag je niet onder invloed zijn van alcohol of drugs in de bibliotheek.
 • De bibliotheek doet altijd aangifte bij de politie van strafbare feiten. Bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme, discriminerend gedrag of intimidatie.

Algemene Voorwaarden: korte samenvatting van uw rechten en plichten

 • U kunt met uw pas materialen lenen en inleveren in een vestiging van Bibliotheek West-Achterhoek naar uw eigen keuze.
 • U kunt gratis materialen reserveren uit alle vestigingen van Bibliotheek West-Achterhoek en uit de collectie van de Samenwerkende bibliotheken in de provincie Gelderland. Dit kan 24 uur per dag via de website van de bibliotheek.
 • U kunt uw geleende materialen maximaal 2x verlengen behalve wanneer deze gereserveerd zijn voor een andere lener.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor alle op uw (partner)pas geleende materialen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens ( zoals mailadres, telefoonnummer, huisadres).
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie van de materialen die u leent en inlevert via de zelfservice.
 • Hoe wij omgaan met uw digitale gegevens kunt u lezen in ons Privacy Statement.
 • Terugbetalen van gekochte tickets voor activiteiten:- tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit- met aftrek van 2,50 euro administratiekosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VESTIGINGEN VAN DE STICHTING BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK

Deel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De bibliotheek: Bibliotheek West-Achterhoek: de organisatie die in stand wordt gehouden en wordt bestuurd door de Stichting Bibliotheek West-Achterhoek.

Roerende zaak: een zaak die eigendom is van de bibliotheek en die te leen is, zoals een boek, speelleermateriaal, geluids- en/of beelddrager en/of apparatuur om roerende zaken te bekijken, te beluisteren, te lezen, te gebruiken, alsmede materialen die te koop worden aangeboden.

Niet stoffelijke publicaties: onder niet stoffelijke publicaties worden bijvoorbeeld verstaan online bestanden en websites. In deze Algemene Voorwaarden worden niet stoffelijke publicaties geacht te vallen onder de bepalingen ten aanzien van het begrip roerende zaak daar waar begripsaanduidingen tot een interpretatieverschil aanleiding zouden kunnen geven

Gebruiker: degene die gebruik maakt van diensten en gebruiksmogelijkheden die de bibliotheek biedt en daartoe niet noodzakelijkerwijs over een geldige op zijn of haar naam gestelde lenerspas hoeft te beschikken.

Lener: degene die is ingeschreven als lener van de Bibliotheek West-Achterhoek en beschikt over een geldige lenerspas.

Gastlener: lener die bij een andere bibliotheek dan die waar hij ingeschreven staat roerende zaken leent. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Gastlener.

Koper: degene die roerende zaken koopt.

Lenerspas: een unieke op naam gestelde pas die de lener in staat stelt roerende zaken te lenen en waarmee de lener zich in de vestiging kan legitimeren.

Partnerpas: een pas die alleen wordt uitgereikt aan de partner van een lid van de bibliotheek van 18 jaar of ouder, die op hetzelfde adres woont.

De directie: de directeur/Raad van Bestuur van de Bibliotheek West-Achterhoek. Het dienstdoende personeel: degene die werkzaam is in een vestiging van de Bibliotheek West-Achterhoek.

Artikel 2

2.1
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de bibliotheek en de gebruiker/lener, waarop de bibliotheek deze voorwaarden op van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2.2
Op alle door de bibliotheek gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2.3
In het geval dat (enig deel van) een bepaling van deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.


Deel 2
TOEGANKELIJKHEID EN GEBRUIK


Artikel 3
De toegankelijkheid:


De vestigingen van de Bibliotheek West-Achterhoek zijn voor ieder kosteloos toegankelijk tijdens de vastgestelde openingstijden. De openingstijden zijn op een goed zichtbare plaats aan of in het gebouw vermeld. Tevens staan de openingstijden vermeld op de site van de Bibliotheek West-Achterhoek. De vastgestelde openingstijden kunnen door de bibliotheek worden gewijzigd, hetgeen tijdig bekend wordt gemaakt in of aan het gebouw alsmede op de site van de bibliotheek. De site van de bibliotheek met daaraan verbonden services zijn als regel 24 uur per dag toegankelijk voor gebruikers en leners, behoudens perioden van onderhoud.


Artikel 4
Het gebruik:

4.1
Het gebruik van de collecties en virtuele bronnen binnen het gebouw van de vestiging is niet gebonden aan de lenerspas.
4.2
Aan het gebruik van de collecties en virtuele bronnen kunnen regels worden gesteld als het gebruik daarvan niet geschikt wordt geacht voor de gebruiker. Aanwijzingen hieromtrent van het dienstdoende personeel dienen door de gebruiker te worden nageleefd. Het inloggen op aanstootgevende sites met zwaar geweld, racisme en pornografie of anderszins handelen in strijd met algemeen aanvaarde waarden en normen is niet toegestaan.
4.3
Het lenen van roerende zaken kan op het vertoon van een geldige lenerspas of aan een lener zonder pas die is ingeschreven. De lener zonder pas is een vergoeding verschuldigd.
4.4
Degene die schade veroorzaakt aan gebouw of inventaris van de bibliotheek of door gebruik van de computersystemen schade veroorzaakt kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten om deze schade te herstellen, inclusief eventuele bijkomende kosten voor reconstructie en administratie.
4.5
De bibliotheek stelt zich niet aansprakelijk voor eigendommen die bezoekers achterlaten in de bibliotheek. Ook stelt de bibliotheek zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van bezoekers in de bibliotheek.
4.6
De ruimte in de bibliotheek kan niet gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.


Artikel 5
Het verkrijgen van de lenerspas:

5.1
Een lenerspas kan worden verkregen door registratie als lener van de Bibliotheek West-Achterhoek onder opgave van naam, voornaam/voornamen, adres, woonplaats e.d. Bij inschrijving als lener wordt een rechtsgeldige legitimatie (bijvoorbeeld een paspoort, een rijbewijs, maar ook een niet wettelijk bewijs als een geldige schoolkaart, OV-jaarkaart e.d.) gevraagd. Bij inschrijving van een minderjarige lener wordt gevraagd naar een handtekening van een ouder/wettelijk vertegenwoordiger. Er geldt een contributieplicht. Er kan ten aanzien van deze plicht vrijstelling worden verleend op basis van leeftijd. Ook kunnen reducties worden verleend. Op de sites van de bibliotheek is deze informatie te vinden, alsmede in elke vestiging van de Bibliotheek West-Achterhoek.
5.2
De bibliotheek verstrekt na registratie een op naam van de lener gestelde lenerspas die eigendom is en blijft van de bibliotheek. De lenerspas is strikt persoonlijk. Bij gebruik van de lenerspas van een rechtspersoon (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) of instelling wordt degene, die van de lenerspas gebruik maakt, geacht dit namens de rechtspersoon of instelling te doen.
De persoon op wiens naam een lenerspas is afgegeven, de hoofdlener, kan een partnerpas aanvragen op zijn naam. Bij de aanvraag dient een legitimatiebewijs van de partner getoond te worden en de hoofdlener moet aanwezig zijn en zijn/haar lenerspas tonen. De partnerpas is gekoppeld aan de hoofdpas. Als de hoofdlener het abonnement opzegt, vervalt ook direct de partnerpas.
De lener is te allen tijde aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misbruik en/of verkeerd gebruik van de lenerspas, uit verstrekking van inlog- en pincodegegevens aan derden en uit het invoeren of opgeven van leners- en leengegevens door de lener zelf.
5.3
De Bibliotheek West-Achterhoek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaande op 25 mei 2018. De bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen, over te dragen of te verwijderen. De bibliotheek zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
5.4
Het abonnement kan tijdens het eerste jaar niet tussentijds opgezegd worden.
Het lidmaatschap van de bibliotheek wordt na het eerste contributiejaar omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnement mag op elke eerste dag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na deze eerste dag van de maand, door de lener worden beëindigd.
Opzeggen lidmaatschap: De lener kan zijn opzegging telefonisch, schriftelijk of persoonlijk (in een bibliotheekvestiging) doorgeven. De bibliotheek verleent de klant restitutie van het abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat (per volledige maand).
De opzegging kan alleen geëffectueerd worden als alle roerende zaken zijn ingeleverd en alle kosten zijn voldaan.
5.5
In geval van verlies of diefstal van de lenerspas dient de lener hiervan onmiddellijk melding te maken bij één van de vestigingen van de Bibliotheek West-Achterhoek.
5.6
De lener op wiens naam de lenerspas is gesteld, is aansprakelijk voor op het inschrijvingsbewijs geleende roerende zaken.
5.7
De contributie voor de lener is bij vooruitbetaling verschuldigd. Ingeval van verlenging van de inschrijving kan het recht van de lener om roerende zaken te lenen worden geschorst zolang de jaarlijkse contributie nog niet is voldaan. Schorsing is mogelijk indien de lener schulden heeft aan de bibliotheek.
5.8
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de bibliotheek.
5.9
De minderjarige die zich als lener heeft laten registreren en roerende zaken van de bibliotheek heeft geleend, wordt geacht te hebben gehandeld met toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
5.10
De bibliotheek is gerechtigd om de lenerspas in te nemen indien de lener ernstig in gebreke blijft, onverminderd de overige rechten die de bibliotheek krachtens de wet en de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden jegens de tekortkomende lener heeft.

Artikel 6
Het lenen van roerende zaken van de bibliotheek:

6.1
De lener heeft het recht om roerende zaken te lenen in alle vestigingen van Bibliotheek West-Achterhoek. De roerende zaken zijn en blijven eigendom van de Bibliotheek West-Achterhoek.
6.2
Alle titels van de roerende zaken genieten bescherming krachtens het auteursrecht. Het is de lener dan ook niet toegestaan om roerende zaken door te lenen of te verhuren aan derden of anderszins inbreuk te maken op het auteursrecht.
6.3
Het is de lener niet toegestaan om roerende zaken te kopiëren of te doen kopiëren anders dan de mogelijkheid die de wet daartoe biedt.
6.4
Het is de lener niet toegestaan om roerende zaken te veranderen, aantekeningen te maken in boeken, verpakkingen te beschadigen. De lener is gehouden tot het vergoeden van de schade die is ontstaan door zijn handelen, dan wel door het handelen van derden in de periode dat de lener de onroerende zaak had geleend van de bibliotheek.
6.5
Het is de lener niet toegestaan om met roerende zaken van de bibliotheek voorstellingen te geven buiten de huiselijke kring of daarbinnen op een zodanige manier dat daarbinnen de weergegeven inhoud daarbuiten kan worden ontvangen, ongeacht of een dergelijke vertoning commerciële doeleinden dient of niet.
Bij overtreding van deze regel kan de bibliotheek een direct opeisbare sanctie van maximaal € 5000,- aan de lener opleggen, onverminderd het recht van de bibliotheek om de werkelijk geleden schade te vorderen en vorderingen welke kunnen voortvloeien krachtens de Auteurswet.
6.6
De lener mag niet meer roerende zaken tegelijkertijd te leen hebben dan is bepaald door de bibliotheek. Informatie over de aantallen wordt verstrekt door het dienstdoend personeel en is tevens te vinden op de site van de bibliotheek.
6.7
Bij het lenen van roerende zaken dient de lener zich te overtuigen van de goede staat ervan.
6.8
Roerende zaken kunnen uitsluitend worden geleend op een geldige lenerspas.
6.9
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan apparatuur van de lener ontstaan door geleende roerende zaken uit de bibliotheek.
6.10
De lener is te allen tijde aansprakelijk voor de overschrijding van de leentermijn.
6.11
Voor bepaalde roerende zaken kan leengeld worden geheven.
6.12
Bij het terugbrengen van geleende roerende zaken via selfservice registratieterminals dienen door de lener de zaken te worden geregistreerd als teruggebracht. Verrekening van eventuele kosten in verband met beschadiging kan achteraf plaatsvinden.
6.13
Beschadigd geraakte roerende zaken dienen overhandigd te worden aan het dienstdoende personeel.
6.14
Schade aan of storingen door geleende roerende zaken dient terstond te worden gemeld in de bibliotheek.
6.15
De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van geleende roerende zaken dat na het terugbrengen wordt geconstateerd.
6.16
Onherstelbaar beschadigde of verloren geraakte roerende zaken moeten worden vergoed tot een bedrag dat door het dienstdoende personeel wordt vastgesteld op basis van de vervangingskosten.
6.17
De lener vergoedt de reparatiekosten van beschadigd geraakte roerende zaken.
6.18
Indien door de lener een vergoeding is betaald voor een verloren geraakte roerende zaak dan wordt het betaalde vergoedingsbedrag niet gerestitueerd ingeval het zoekgeraakte alsnog wordt teruggevonden.
6.19
Voor het lenen, het inzien van roerende zaken dan wel het raadplegen van fysieke of virtuele informatiebronnen en databestanden kan de bibliotheek leeftijdsgrenzen vaststellen.
6.20
Na het versturen van een e-mail door de bibliotheek naar de lener, wordt de lener geacht de e-mail ontvangen te hebben.

Artikel 7
Het reserveren en aanvragen van roerende zaken:

7.1
De lener kan roerende zaken reserveren of aanvragen uit de vestigingen van de Bibliotheek West-Achterhoek of uit andere bibliotheken. Het reserveren van roerende zaken kan plaatsvinden via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice, in de bibliotheek of via de sites van andere instellingen.
7.2.
Bij reserveringen en aanvragen uit bibliotheken buiten de Bibliotheek West-Achterhoek en/of de Sambisbibliotheken worden kosten in rekening gebracht.
7.3
Fotokopieën van roerende zaken, zoals tijdschriften of gedeelten van een boek, kunnen worden besteld.
De kosten van de fotokopieën worden aan de aanvrager in rekening gebracht.
7.4
Indien uitlenende c.q. leverende derden (buiten de Bibliotheek West-Achterhoek) tarieven berekenen voor het honoreren van aanvragen of informatieverstrekkingen worden deze tarieven doorberekend aan de aanvragende lener.

7.5 Terugbetalen van gekochte tickets voor activiteiten:- tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit- met aftrek van 2,50 euro administratiekosten

Artikel 8
De leenperiode:

8.1
De lener leent de roerende zaken voor een vooraf vastgestelde periode. Informatie daarover is te vinden via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice of in de bibliotheek.
8.2
Indien de betreffende roerende zaak door een andere lener is aangevraagd, is verlenging van de leenperiode niet meer mogelijk.
8.3
Bepaalde roerende zaken kunnen niet langer worden geleend dan de aangegeven leenperiode. Dit kunnen roerende zaken van andere bibliotheken zijn.
8.4
Verzoeken om verlenging van de leenperiode kunnen via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice of in de bibliotheek.
8.5
De bibliotheek kan bij te hoge openstaande bedragen bij beschadiging en vervangingskosten de functies van de lenerspas blokkeren.
8.6.
Wanneer na twee schriftelijke aanmaningen per post of e-mail en een nota per post het geleende niet wordt terugbezorgd, is de bibliotheek gerechtigd het niet terugbezorgde geleende roerende zaak te vervangen; de kosten die met een dergelijke vervanging zijn gemoeid zullen aan de lener in rekening worden gebracht.
8.7
Indien na herhaalde aanmaningen, genoemd in art. 8.6, de geleende roerende zaken niet wordt terug bezorgd, wordt de Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten van de deurwaarder worden eveneens aan de lener in rekening gebracht.
8.8
Indien voor het innen van ontstane kosten zoals genoemd in 8.6 een nota per post of e-mail wordt verzonden dan worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 9
Lenersgegevens: wijzigingen/verhuizingen:

9.1
De lener dient wijzigingen van zijn lenersgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres etc. zo snel mogelijk aan de bibliotheek door te geven. Dat kan via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice of in de bibliotheek.

Artikel 10
Verkoop roerende zaken:

10.1
De bibliotheek kan besluiten roerende zaken te verkopen welke afgeschreven zijn. De bibliotheek geeft geen enkele garantie op compleetheid of beschadigingen van deze roerende zaken.
10.2
De bibliotheek sluit aansprakelijkheid op schade van of door haar verkochte roerende zaken uit.

Artikel 11
Slotbepalingen:

11.1
Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen te worden opgevolgd.
11.2
Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde roerende zaken die eigendom zijn van de bibliotheek te tonen.
11.3
Het dienstdoende personeel heeft het recht om een lener te vragen naar de lenerspas.
11.4
Het dienstdoende personeel kan degene die zich niet houdt aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden uitsluiten van het gebruik van de bibliotheek.
11.5
De directie van bibliotheek is bevoegd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan te passen.
11.6
De bibliotheek behoudt zich het recht voor om tijdelijk afwijkende maatregelen te treffen ten aanzien van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
11.7
Bij oneigenlijk gebruik van, of hinderlijk gedrag in een vestiging van de bibliotheek kan het dienstdoende personeel de toegang aan de betreffende gebruiker of lener ontzeggen. In geval van (poging tot) diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
11.8
Klachten kunnen worden ingediend via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice of in de bibliotheek. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de klacht kenbaar worden gemaakt aan de betreffende teamleider.
11.9
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de bibliotheek.
11.10
Van gebruikers en leners van de vestigingen van Bibliotheek West-Achterhoek wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de regels die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de bibliotheek.
Bij inschrijving van de lener via de site van de bibliotheek, telefonisch via klantenservice of in de bibliotheek wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
Bij het in ontvangst nemen van de lenerspas conformeert de lener zich aan deze Algemene Voorwaarden.
11.11
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 24 september 2016.


Op 13 september 2016
vastgesteld door de Raad van Bestuur
van Bibliotheek West-AchterhoekTerug naar abonnementen